portraits > painted photos

detail, praha
detail, praha
2003